(Հայերեն) Ո՞րն է թվային ֆլյուորոգրաֆիայի առավելությունը